PROJEKTY UE

Zapytanie ofertowe nr 3/2021 z dnia 03.09.2021 r. na dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania do obsługi i zarządzania praktyką stomatologiczną.

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. ” , dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20, MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz (dalej: Zamawiający) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (dalej: Wytyczne) postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania do obsługi i zarządzania praktyką stomatologiczną.

W poniższym zapytaniu ofertowym zawarte są wszelkie niezbędne informacje między innymi: tryb udzielania zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja przedmiotu zapytania, warunki formalne, opis oczekiwanego formatu oferty, warunki udziału i wykluczenia  w ofertowaniu, sposoby i miejsca składania ofert, kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych oraz sposobu przyznawania punktacji, terminy.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 08.06.2021 r. na budowę infrastruktury teleinformatycznej z połączeniem światłowodowym.

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. ” , dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20, MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz (dalej: Zamawiający) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (dalej: Wytyczne) postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej z połączeniem światłowodowym.

W poniższym zapytaniu ofertowym zawarte są wszelkie niezbędne informacje między innymi: tryb udzielania zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja przedmiotu zapytania, warunki formalne, opis oczekiwanego formatu oferty, warunki udziału i wykluczenia  w ofertowaniu, sposoby i miejsca składania ofert, kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych oraz sposobu przyznawania punktacji, terminy.

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 12.04.2021 r. na dostawę i instalacje skanerów stomatologicznych wewnątrzustnych w zestawie z osprzętem i oprogramowaniem - 2 szt.

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. ” , dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20, MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz (dalej: Zamawiający) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (dalej: Wytyczne) postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę i instalacje skanerów stomatologicznych wewnątrzustnych w zestawie z osprzętem i oprogramowaniem – 2 szt.

W poniższym zapytaniu ofertowym zawarte są wszelkie niezbędne informacje między innymi: tryb udzielania zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja przedmiotu zapytania, warunki formalne, opis oczekiwanego formatu oferty, warunki udziału i wykluczenia  w ofertowaniu, sposoby i miejsca składania ofert, kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych oraz sposobu przyznawania punktacji, terminy.