Diagnostyka RTG

Diagnostyka RTG

Tomografia komputerowa i cyfrowa rentgenodiagnostyka

W MixDental dysponujemy najnowocześniejszym tomografem komputerowym CBCT firmy KaVo OP 3D Pro z CEPH pozwalającym na pełną diagnostykę 3D i 2D oraz cyfrowym rentgenem do zdjęć zębowych RTG KaVo Focus. Urządzenia te pozwalają na uzyskanie najlepszej jakości zdjęć przy maksymalnym obniżeniu dawki promieniowania.

Cyfrowa diagnostyka Radiologiczna jest obecnie niezbędna dla prawidłowego planowania leczenia we wszystkich dziedzinach stomatologii. Tomografia wiązki stożkowej CBCT
to obecnie najnowocześniejsze narzędzie do diagnozowania w 3D dla potrzeb m. in. ortodoncji, chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki, periodontologii i laryngologii. W MixDental mamy możliwość wykonania wszystkich rodzajów badań tomografii komputerowej CBCT i zdjęć RTG dla diagnozowania w obrębie zębów i twarzoczaszki.

Wykorzystanie innowacyjnej technologii cyfrowej pozwala na natychmiastowe otrzymanie wizualizacji prześwietlanego obszaru oraz na zminimalizowanie dawki promieniowania. Badanie jest szybkie, bezbolesne i nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Nasze urządzenie jest w stanie zapewnić obraz w doskonałej rozdzielczości przy minimalnej ilości emitowanego promieniowania. Aparat posiada również specjalny tryb dedykowany dzieciom. Badania wykonują doświadczeni radiolodzy specjalizujący się w diagnostyce stomatologicznej.

Oświadczenie

W Pracowni Diagnostyki Radiologicznej wykorzystywane jest promieniowanie RTG niestanowiące zagrożenia dla ludzi i środowiska. W związku z działaniem Pracowni Diagnostyki Radiologicznej nie są odprowadzane odpady do środowiska.

Skierowanie

Skierowanie do pobrania

Wykonujemy badania:

1. Zdjęcia RTG:

 • Zdjęcie zębowe
 • Zdjęcie zgryzowe
 • Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe wewnątrzustne
 • Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe zewnątrzustne lewe i prawe
 • Zdjęcie pantomograficzne
 • Zdjęcie pantomograficzne segmentowe
 • Zdjęcie cefalometryczne boczne (telemetryczne czaszki boczne)
 • Zdjęcie cefalometryczne AP (telemetryczne czaszki AP)
 • Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu)
 • Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych AP
 • Zdjęcie zatok szczękowych

2. Tomografia komputerowa CBCT:

 • Tomografia pole 5 x 5 cm
 • Tomografia jeden łuk zębowy (szczęka/żuchwa) 6 x 8 cm
 • Tomografia szczęki z żuchwą ograniczone pole 8 x 8 cm
 • Tomografia szczęki z żuchwą 8 x 15 cm
 • Tomografia zatok
 • Tomografia laryngologiczna uszu
 • Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych

Informacja o wpływie wykonywanej działalności na zdrowie ludzi i środowisko – za rok 2022 przez jednostkę: MixDental ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Informujemy, że MixDental w Łodzi wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Polega ona na:

 • uruchomieniu pracowni rentgenowskich - zezwolenie PWSSE w Łodzi
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – zezwolenie PWSSE w Łodzi
 • zgody na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego - zezwolenie PWSSE w Łodzi
 1. Obszary, w których stosowane jest promieniowanie jonizujące:
 • rentgenodiagnostyka
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności i pracowników:

Wszelkie czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego dla wymienionych powyżej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony indywidualnej zalecanych przez nadzorujących inspektorów ochrony radiologicznej. Osłony wykonane są z materiału o zalecanym równoważniku Pb we wszystkich komórkach organizacyjnych, w których wykonywane są procedury z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby biorące udział w medycznych procedurach z zastosowaniem promieniowania jonizującego są zakwalifikowane do właściwej kategorii narażenia B oraz objęte okresowymi pomiarami dawki i kontrolą narażenia. Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz coroczne testy specjalistyczne, jak również cykliczne przeglądy serwisowe, zgodnie z obowiązującymi w MixDental procedurami oraz zaleceniami producentów. Bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i osób spoza MixDental zapewniają właściwie dobrane osłony stałe, co potwierdzają pomiary dozymetryczne dla odpowiednich parametrów ekspozycji, zgodnych z zatwierdzonymi projektami osłon stałych. Pracownia radiologiczna, w której stosuje się promieniowanie jonizujące, spełnia więc wymagania ochrony radiologicznej, a projekty osłon stałych dla tych pracowni zostały pozytywnie zaopiniowane przez PWSSE w Łodzi. Skuteczność tych osłon potwierdzają wyniki pomiarów dozymetrycznych. Personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego podlega obowiązkowym szkoleniom zarówno z zakresu szeroko rozumianej ochrony radiologicznej jak i ochrony
radiologicznej pacjenta. Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie.

 1. Działalność medyczna z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
 • rentgenodiagnostyka

Działalność wykonywana w zakresie rentgenodiagnostyki nie prowadzi do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły wskazanych w Ustawie Prawo Atomowe dopuszczalnych wartości dawek granicznych wynoszących dla:
•       pracowników: 6 mSv/rok
•       ogółu ludności : 1 mSv/rok

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego. Działalność we wszystkich wymienionych powyżej obszarach prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami w zakresie ochrony radiologicznej.

RTG
Tomografia 3D
Bezbolesne znieczulenie
Przyjazny dzieciom
Przyjazny niepełnosprawnym
Parking
Klimatyzacja
Płatność kartą